Gondozási Központ

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központja (1013 Budapest Attila út 8. telefonszám: 06-1-356-65-84) három olyan szolgáltatással várja a kerületi lakosokat, mely idős korban az önállóság megtartását segítik.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Szociális gondozók és szociális asszisztensek nyújtanak segítséget abban, hogy valaki kis segítséggel az otthonában tudjon maradni. A házi segítségnyújtásnak két formája van a személyi gondozás és a szociális segítés. A szociális gondozók egy nap több embert is ellátnak, a megállapodásban rögzített feladatoknak megfelelően. Az I. kerületben 12 munkatárs végez személyi gondozást és 2 fő szociális segítést. A szolgáltatás hétfőtől-péntekig működik munkaidőben.

Elegendő telefonon, vagy személyesen az ellátás iránti igényt a Gondozási Központban jelezni, az elérhetőséget megadni.

A jogszabályok előírják, hogy gondozási szükségletvizsgálatot kell végezni, mely az igénylő önállóságát méri, amelyet a vezető gondozó és a háziorvos tölt ki. Ez a skála befolyásolja, hogy ki igényelhet személyi gondozást.

A környezettanulmány során megbeszélésre kerül, hogy mik az ellátás iránti igények, milyen tevékenységeket tud intézményünk munkatársaival biztosítani, és heti hány óra segítséget tudunk vállalni, melyet az igénylők száma mindig befolyásol.

A személyi gondozás feladatai

 • segítő kapcsolat kialakítása az ellátást igénybe vevővel (információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, ügyintézés, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és elhárításában
 • a személyi higiénia megtartásában való közreműködés (fürdetés, mosdatás, hajmosás, öltöztetés, bőrápolás, inkontinens beteg ellátása, ágyazás),
 • a fizikai támogatás körében (etetés, itatás, mozgatás ágyban, felfekvés kezelése, gyógyszer kiváltása, adagolása, vérnyomás vércukorszint mérés, hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés)
 • háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése

A szociális segítés feladatai

 • a háztartási tevékenységekben való közreműködés (bevásárlás maximum 5 kg/alkalom mértékben, étkezés előkészítése, mosogatás),
 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés (mosás az intézményben, teregetés, hálószoba, konyha, fürdőszoba, WC takarítása)
 • szükség esetén a bentlakásos intézménybe való költözés segítése

Mennyibe kerül az ellátás?

A házi segítségnyújtásért gondozási óradíjat kell fizetni a nyugdíj összege alapján. A havi térítési díj az igénybevevő érdekében végzett tevékenységre fordított idő és a gondozási óradíj szorzata alapján kerül kiszámlázásra. A szociális gondozók tevékenységnaplóban rögzítik minden alkalommal a gondozásra fordított időt, mely a térítési díj fizetés alapja. Az I. kerületben a gondozási szükségletvizsgálattal rendelkezők legmagasabb óradíja 1000 Ft./ gondozási óra mindkét tevékenység esetében.

Házi segítségnyújtás

Érdeklődni lehet:

Étkeztetés

Étkeztetés

Az egészségügyi állapot romlásával együtt jár, hogy valaki már nem tud aktívan a bevásárlásban, főzésben részt venni, ekkor segítség az étkezés igénybevétele.

Napi egyszeri meleg étel (normál, cukorbetegek diétás étrendje, epekímélő étrend) igényelhető a Gondozási Központon keresztül hétvégére is.

Lehetőség van az étel helyben fogyasztására (idősek klubjai melegítőkonyháján), ételhordóban történő személyes elszállításra és a főzőhelyről közvetlenül a lakásra szállításra.

Kik vehetik igénybe az étkeztetést?

 1. a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 2. aktív korú nem foglalkoztatott és nyilvántartott álláskereső (ezt igazolja az illetékes állami szerv 30 napnál nem régebbi igazolásával, mely szerint nyilvántartott álláskereső)
 3. az a szülő, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él, valamint életvitelszerűen az I. kerületben élő súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti, vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik és gyermekek otthongondozási díjban részesül,
 4. az a hozzátartozó, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él, valamint életvitelszerűen az I. kerületben élő állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és ápolási díjban részesül,
 5. aki mozgásában, olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni,
 6. a krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni,
 7. egészségi állapota miatt speciális diétára szorul, melyet szakorvosi javaslattal igazol
 8. fogyatékosságát a Szt. 65/C § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja
 9. pszichiátriai – illetve szenvedélybetegségét orvosi szakvéleménnyel vagy kórházi zárójelentéssel igazolja és fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igényel
 10. hajléktalanok

Mennyibe kerül az ellátás?

Az étkeztetésért a térítési díjat kell előre fizetni, amely a személyi térítési díj és az étkezési napok számának a szorzata. A helyben fogyasztás legmagasabb személyi térítési díja (nyugdíj, jövedelem összegétől függően) 730 Ft./adag, a kiszállítással biztosított étel esetében 900 Ft./adag. Az étkeztetés 2 munkanappal előbb lemondható, melynek összegét a következő hónapban jóváírjuk.

Étkeztetés

Érdeklődni lehet:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely 24 órás ellátás, tehát folyamatos szolgáltatás hétvégén is, 2004-óta áll az I. kerületi lakosok rendelkezésére, jelenleg már 100 készülékkel a Budavári Önkormányzat fejlesztésének köszönhetően. 

A készülék krízishelyzetben (elesés, rosszullét, betegség) nyújt segítséget, a riasztás az SOS Központ diszpécser központjába érkezik, majd az ügyeletes diszpécser telefonon értesíti a gondozónőt a riasztásról. Az ügyletet 10 gondozó heti váltásban látja el, az ellátás biztosításához lakáskulcsot kell biztosítani.

A készülék egy nyakba akasztható pánik gomb, mely kétirányú adat- és hangkommunikációra képes, rendelkezik egy beépített GPS jeladóval, így a lakáson kívül is képes helymeghatározásra. A jelenleg használatos készülékeket a korábbiaktól eltérően már nem csak a lakásban lehet használni, hanem bárhová magával viheti az ügyfél. A készülék rendelkezik egy ún. elesés érzékelővel, melynek köszönhetően az eszköz érzékeli a zuhanást és ezt követően automatikus riasztást küld a központba.

Ki veheti igénybe az ellátást?

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

 • az egyedül élő 65 év feletti személy
 • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, vagy
 • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. Ebben az esetben, a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni.

Miért jobb a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint egy telefonos ügyelet és tanácsadás?

 • A diszpécserek ismerik és riasztáskor látják az ügyfél egészségügyi adatait, címét, egyből a problémára koncentrálnak
 • Az idős emberek gyakran idegenkednek a mobiltelefon használatától
 • Az SOS készüléke egyszerűen kezelhető, nincs tárcsázás
 • A mobiltelefon általában a kritikus helyzetekben nincs kéznél
 • Nincs foglalt vonal, a hívás mindig beérkezik
 • A diszpécser azonnal intézkedik
 • A hozzátartozót minden esetben értesítjük a riasztásról

A szolgáltatás Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központjánál /1013 Budapest, Attila út 8. sz. Tel: 3566584 / benyújtandó kérelemre indul, melynek elbírálása környezettanulmány, és jogszabályi feltételeknek megfelelő szociális és egészségügyi rászorultság vizsgálata után történik.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt  a koordinátor tájékoztatja az igénybevétel feltételeiről, a jelzőrendszer működéséről. A kérelmező felhatalmazása alapján az intézmény közreműködésével folyik az eljárás. Amennyiben az igénylő szociális rászorultságát igazolta sor kerül a segélyhívó készülék kihelyezésére.

Mennyibe kerül az ellátás?

Az ellátásért napi díjat kell fizetni, melynek összege a rendszeres jövedelemtől függ, a riasztásnak nincs külön díja, a legmagasabb személyi térítési díj 150 Ft./ellátási nap.

A legtöbb riasztás az elmúlt években elesések, keringési problémák, gyomor és bélpanaszok kapcsán történt. Az a lehetőség, hogy rosszullét esetén valaki a helyszínre tud menni és intézkedni, ügyeletes orvost, mentőt hívni nagyon nagy segítség, életet menthet. A mentők, az I. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai, a tűzoltók többször nyújtottak már segítséget az igénybevevők életének megmentésében, a lakásba történő bejutásban.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Érdeklődni lehet:

Idősek Klubja

Idősek Klubja

A nappali ellátás – Idősek Klubja – melyet régen Napközi Otthonnak neveztek, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére nyújtott szolgáltatás.

Az I. kerületben működő Idősek Klubjai nemcsak a klubtagok számára nyitottak, vannak olyan programjaink, melyeket az I. kerületi nyugdíjas polgárok is látogathatnak. A klubok programjai megtalálhatóak a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ honlapján ( www. budavarszk.hu).

Az Idősek Klubja lehetőséget biztosít a hiányzó családi gondoskodás pótlására, napközbeni tartózkodásra, hivatalos ügyek intézésének segítésére, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését (meleg ebéd, igény szerint hétvégi meleg ebéd is).

A programszervezés kiemelt szerepet játszik az idősek klubjának életében. A rendszeres és időszakos programok segítenek kimozdítani az időseket a korukra jellemző visszavonultságból, ezzel is segítve a kreatív közösségek kialakulását, a társas kapcsolatok minőségének javulását. Rendszeres kapcsolatunk van a kerületi óvodákkal, a Zeneiskolával. Az időskori egészségmegőrzés kulcsfontosságú elemei között szerepel az egészséges táplálkozás és  a fizikai és szellem aktivitás megőrzése. A programok célja, hogy a klubtagok a passzív időtöltést olyan aktívra cseréljék fel, amely örömöt, kikapcsolódást jelent számukra.

Szolgáltatásaink célja, hogy mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő programot, a mindennapi nehézségek leküzdéséhez segítséget kapjon, a szürke hétköznapjai színesebbé váljanak.

Szolgáltatások

 • igény szerint napi egyszeri meleg élelem biztosítása,
 • szociális, hivatalos és egyéb ügyintézés segítése,
 • szabadidős programok szervezése,
 • életvezetési tanácsadás, segítségnyújtás,
 • vérnyomás- és vércukor mérése, súlymérés
 • fürdési, mosási lehetőség
 • szükség szerint a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás elősegítése,
 • frissítő torna, zenés ülőtorna, zenés tánc,
 • frissítő masszázs
 • televízió- és filmnézés,
 • számítógépes gyakorlás, internetezési lehetőség,
 • könyvolvasás/könyvkölcsönzés

A klubtevékenység erősíti a kerületben élő idősek körében a közösséghez tartozás, az elfogadás érzését, mind saját kortársaik körében, mind kerületi szinten.

A klubban színes programokkal, műsorokkal emlékezünk meg az aktuális ünnepekről.

Szabadidős programok szervezésén belül az intézmény az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít.

IDŐSEK KLUBJA I.

Ügyfélfogadási idő
Hétfő08:00 – 16:30
Kedd08:00 – 16:00
Szerda08:00 – 16:00
Csütörtök08:00 – 16:00
Péntek08:00 – 15:30

Az I. sz. Idősek Klubja alapterületileg és létszám szempontjából a legkisebb, 30 fős, ezért hangulatos, családias. Jól megközelíthető busszal, villamossal, metróval. Ellátási területe a Vár, Várnegyed, Víziváros egy része.

Munkatársakkal arra törekszünk, hogy színvonalas programokat szervezzünk az ide látogatóknak, akik jó hangulatban, kellemes társaságban tölthetik el szabadidőjüket.

Gyógytornász által összeállított tornák, vetítéssel egybekötött interaktív előadások, zenés összejövetelek, koncertek, kisebb séták, társasjátékok színesítik napjainkat!

A „Három klub egy program” keretén belül a többi kerületi klubbal közösen is szervezünk programokat, például egészségügyi, prevenciós, ismeretterjesztő előadásokat, koncerteket, hosszabb kirándulásokat.

Minden hónapban megjelenik a „Klubtagok Hírmondója” kiadványunk, mely összefoglalja intézményünk előző havi munkáját, programjait, tájékoztatja az olvasót a különböző aktuális programokról, illetve a klubtagok is megjelentethetik saját írásaikat, verseiket, megírhatják véleményüket, ezzel segítve munkánkat.

A programok általában ingyenesen látogathatóak, vagy önköltségesek.

IDŐSEK KLUBJA II.

Ügyfélfogadási idő
Hétfő08:00 – 16:30
Kedd08:00 – 16:00
Szerda08:00 – 16:00
Csütörtök08:00 – 16:00
Péntek08:00 – 15:30

A II.sz. Idősek Klubja a Krisztinavárosban a Roham utca 7.szám alatt található és 40 férőhelyes. Kellemes hangulatú környezet fogadja a kerületi nyugdíjas polgárokat. A klub programjai változatosak, havonta megújulnak. Irodalmi, és zenés délutánok, kártya, dominó, szeniortánc, memóriatréningek, kézműves foglalkozások, Internetezési lehetőség és frissítő torna várja az érdeklődőket.

Nyílt programjaink az emeleti termünkben a jóga, gerinctorna, pingpong, és meridiántorna.

A klubtagok tartalmasan tölthetik el szabadidejüket.

A Roham utcai Idősek Klubjának célja, hogy olyan közösségi életet biztosítson a klubtagok részére, mely lehetőséget ad a fizikai és szellemi felfrissülésre.

A klub igénybevétele térítésmentes.

Képek a klub foglalkozásairól:

IDŐSEK KLUBJA III.

Ügyfélfogadási idő
Hétfő08:00 – 16:30
Kedd08:00 – 16:00
Szerda08:00 – 16:00
Csütörtök08:00 – 16:00
Péntek08:00 – 15:30

III. sz. Idősek klubja A Fő utcai Idősek Klubja egy jól megközelíthető helyen, a Szilágyi Dezső tér mellett található. 

A klub igényes belső kialakítású, ahol kellemes környezetben, hasznosan tölthető el a szabadidő.

A tagok számára nagyon változatos programokat kínálunk. Kulturális tartalmú sétákat és kirándulásokat szervezünk, a kreativitás megtartását szolgáló kézműves foglalkozásokat tartunk, illetve az egészség megőrzése érdekében különféle előadásokat, szűréseket szervezünk.

 A szervezett programokon kívül napi elfoglaltság a kártya és különböző társasjátékok, a jó hangulatú beszélgetések és érdekes témájú filmek, folyamatos zenehallgatások. 

Célunk az időskori cselekvési kedv és szellemi frissesség minél további megőrzése, valamint a magány oldása, a hasznosság és a valahova tartozás igényének a kielégítése.

A klub férőhelye 42 fő. A klub nem csak a klubtagok számára szervez programokat, hanem az I. kerületi lakosok is látogathatják nyitott programjainkat. Ilyen például a Senior tánc foglalkozás, amit kéthetente tartunk.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szolgáltatások

 • általános tanácsadás
 • adósságkezelési tanácsadás díjhátralékos ügyfelek számára
 • álláskeresési tanácsadás munkahely keresők részére
 • pszichológiai tanácsadás gyerekek és felnőttek számára
 • mediáció (konfliktuskezelés)
 • pár-és családterápia
 • jogi tanácsadás (segítségnyújtás, iratszerkesztés)
 • észlelő-és jelzőrendszer működtetése

Egyének és családok számára nyújtott programok:

 • klubfoglalkozások, csoportok gyerekek és felnőttek számára
 • szabadidős tevékenységek minden korosztálynak

Milyen problémákkal fordulhat hozzánk?

 • bármilyen egyéni vagy családi problémával,
 • ügyintézési nehézségek esetén,
 • az életet megnehezítő, adott esetben ellehetetlenítő anyagi problémákkal
 • pénzbeli támogatásokhoz, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta elakadásokkal
 • közüzemi díjtartozással, eladósodással
 • munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek esetén
 • jogi problémákkal
 • egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés esetén
 • gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái esetén
 • házastársi, párkapcsolati, családon belüli konfliktushelyzet nehézségeivel
 • együttélési, szomszédsági problémákkal
 • alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel
 • életvezetési és mentálhigiénés problémákkal
 • fizikai vagy szexuális erőszak előfordulásakor
 • bármilyen gyermeket érintő veszélyeztető tényező felmerülésekor
 • beiskolázási vagy gyermeknevelési problémával

Az egyének és családok veszélyeztetésének feltárása érdekében észlelő-és jelzőrendszert működtetünk. Bárki jelezhet, aki a környezetében segítségre szoruló egyénnel vagy családdal találkozik, illetve a társintézmények kötelesek jelezni.

A gyermek veszélyeztetésének felmerülése esetén a problémát általában családsegítő munkaformával kezeljük. Ha az együttműködés nem valósul meg, vagy súlyos veszélyeztetettség áll fent, a Gyermekjóléti Központ is bekapcsolódik az esetvezetésbe.

Adományszervezés

Adományszervezés

Célzott támogatási rendszer működtetése során a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kapcsolatot tart fenn a kerületi karitatív szervezetekkel. ( Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász) és érdeklődő magánszemélyekkel.

Az intézményben egy fő családsegítő Kormányos György hangolja össze a felsorolt szervezetekkel történő kapcsolattartást.

Az adományok elosztásánál fontos feltétel, hogy a segítséget kérő ügyfél kapcsoltban álljon a Szolgáltatási Központtal, valamely szolgáltatását igénybe vegye (bármely telephelyen), az adományok célzottan az egyénre, családra irányuljanak és az intenzív családsegítés részeként támogassa meg a rászorulókat.

Ha valaki azzal keres meg minket, hogy nincs mit ennie a kollégák felvesznek vele egy első interjút, és komplexen próbálják meg kezelni a helyzetét és közösen az ügyféllel feltérképezni a természetes segítőit.

Minden esetben az adományok kiosztására a családsegítő szakmai TEAM-ben dolgozó szociális szakemberek tesznek javaslatot. Az adományok igénybevételének lehetőségéről minden esetben bevonják és tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket. Az intézményben folyó adományozási tevékenységet az erre vonatozó Adományozási Szabályzat határozza meg. Az adományok átvételénél az átadást átvételi nyilatkozattal igazolja az átvevő ügyfél.

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban vállalják az adományozásban részesülő ügyfelek, hogy nevüket, címüket és rászorultsági okukat (pl. alacsony jövedelem, egészségkárosodás, egészségi állapot, alacsony nyugdíj) kiadhatjuk az adományt biztosító karitatív szervezetnek.

Pénzt nem fogadunk el senki részére, csak tárgyi adományt.

Család-és Gyermekjóléti ellátások

Érdeklődni lehet:

Család és Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Központ

A Gyermekjóléti Központ fő feladata a nehéz helyzetbe került családok problémáinak enyhítése, a veszélyben lévő gyermekek védelme.
Miután a gyermekek jóléte a család egészének jólététől függ, szolgáltatásunk e feladatokat elsősorban a család támogatásával, a családtagok problémáinak rendezésével, fejlődésének elősegítésével, az érintettek – szülők, gyerekek, rokonok – részvételével, s ha szükséges, a családdal kapcsolatban álló intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola stb.) bevonásával látja el.

A Gyermekjóléti Központ és a jelzőrendszer tagjai között, a formális, papíralapú információk átadásán túl, az adott család, gyermek ügyében közös megbeszélésekre (esetmegbeszélés, esetkonferencia), egyeztetésre kerülhet sor. Az együttműködés célja a gyermek érdekét szolgáló, azonos célok irányába ható szakmai cselekvések meghatározása.


A Gyermekjóléti Központ szoros egységben dolgozik a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Az eset súlyosságától függően, illetve hatósági intézkedés (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel) esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen dolgozik azon, hogy megszüntesse a gyermek veszélyeztetettségét.

Szolgáltatások

 • szociális diagnózis készítés
 • kórházi szociális munka
 • készenléti telefonszolgálat (munkaidőn túl)
 • felügyelt kapcsolattartás
 • pár- és családterápia
 • mediáció
 • jogi tanácsadás
 • észlelő- és jelzőrendszeri koordináció
 • bölcsődei-óvodai és iskolai szociális segítés
 • pszichológiai tanácsadás

A szociális diagnózis

Mindenre kiterjedő szükségletfelmérés, ami az ügyféllel közösen, vele egyetértésben és az ő hozzájárulásával készül el. A szociális diagnózis felvevő esetmenedzser az erőforrások felmérése után minden, az ügyfél számára szükséges és elérhető szolgáltatásról információt nyújt. Így egyértelmű lesz a kliens számára, hogy hova és kihez kell fordulnia a problémájával. Nem utolsó sorban pedig a saját kezébe veheti a sorsát, ez azt is jelenti, hogy a diagnózis őt nem kötelezi semmire, csak egy lehetőség problémáinak megoldására.

 • A diagnózis egy vagy több beszélgetés, úgynevezett interjú után készül el az ügyféllel közösen, egyetértésben. A diagnózist egy független szakértő, a szociális diagnózis felvevő esetmenedzser készíti el.
 • A szociális diagnózis elkészítésében való részvétel önkéntes, tehát csak az igénybevevő hozzájárulásával készíthető el.
 • Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ vagy más intézmény területén, szükség szerint az ügyfél otthonában

Szociális diagnózist készítő esetmenedzser: Lázár Nóra

Készenléti telefon

A jelzőrendszeri készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy segítséget tudjon mozgósítani.

A feladatot az Intézmény munkatársai a 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről 110. §-ában meghatározott, a készenlét szabályozása szerint, időszakos váltásban látják el. 

Készenléti szolgálat esetében az intézmény nyitvatartási idején túl nyújt információs segítséget a telefonos készenléti szolgálat. A készenléti szolgálat egy alapvetően a munkaidőn kívül állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kerül megszervezésre. A szolgáltatás nyújtása heti beosztású – hétfőtől hétfőig tartó – forgó rendszerben több kolléga által történik. A szám nem ingyenesen hívható.

Intézményünkben nyolc kolléga – családsegítők, esetmenedzserek- látják el ezt a feladatot.

Készenléti telefon koordinátor: Csizmadia Valéria

Kapcsolattartási ügyelet

Kapcsolattartási ügyelet szolgáltatást abban az esetben vehetik igénybe a családok, ha a gyermek életvitelszerűen kerületünkben él a gondozó szülővel, illetve, amennyiben a hatóság- közös megállapodással- így határozott. Bejelentett lakóhely/tartózkodási hely nem feltétel.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele bírósági vagy gyámhivatali határozat, amelyben a kapcsolattartás helyszíneként az illetékes gyermekjóléti központ került megjelölésre.

 • A felügyelt kapcsolattartás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyermeknek a fejlődésében fontos szerepet betöltő személlyel való kapcsolattartásra egy semleges helyszínen.
 • A kapcsolatügyelet szolgáltatásainak igénybevétele olyan esetekben indokolt, amikor a gyermek még nem ismeri, vagy nagyon régen látta a szülőt/nagyszülőt, illetve amikor ellenállást mutat vele szemben, továbbá, ha a szülők/nagyszülők közötti kapcsolat jelentősen megterheli a gyermeket.

A kapcsolattartást a kapcsolatügyeleti koordinátor készíti elő, amely során a felek megállapodnak a kapcsolattartás részleteiben, valamint aláírásukkal elismerik a házirendben megfogalmazott szabályokat, előírásokat.

A kapcsolattartás módja lehet:

 1. felügyelt kapcsolattartás- a gyermek a kapcsolattartás ideje alatt a kapcsolattartásra jogosult szülővel/nagyszülővel és a kapcsolatügyeleti kollégákkal tartózkodik a kapcsolatügyleti helyiségben. A gondozó szülő – telefonszámát az ügyeletes szakembernek meghagyva – a kapcsolattartás végére jön vissza a gyermekért.
 2. segített kapcsolattartás- a gyermek nyitott ajtó mellett játszik egy szobában a kapcsolattartásra jogosult felnőttel. A  kapcsolatügyeleti munkatársak rendelkezésükre állnak, ha szükségük van valamire. A gondozó szülő- telefonszámát az ügyeletes szakembernek meghagyva – a kapcsolattartás végére érkezik vissza.

A kapcsolatügyelet intézményünkben jelenleg minden pénteken 14 és 18 óra között zajlik.

Kapcsolatügyeleti koordinátor: Kiss Julianna

Pár- és családterápia, mediáció

Párterápia javasolt, ha a pár párkapcsolati nehézséggel, kommunikációs zavarral, konfliktuskezelési problémával, intimitás problémával, gyermekvállalási nehézséggel küzd.

Amikor úgy érzik, hogy a problémák rendezése kicsúszott a kezükből és vita helyett inkább veszekedés jellemzi a kapcsolatukat.

A párterápia általában kéthetente 90 percben két szakember vezetésével történik. Fontos, hogy a pár mindkét tagja vállalja a részvételt és elköteleződjön a változás mellett.

Családterápia javasolt, ha a családban kihívást jelent a gyermeknevelés,  a változásokhoz való alkalmazkodás, a közös döntéshozatal, a konfliktusok, viták kezelése, a veszteségek, krízisek feldolgozása, a megfelelő kommunikáció.

A terapeuták rendszerszemléletben gondolkodnak, ezzel biztosítják azt, hogy egyik családtag se érezze hibáztatva magát.

A családterápia általában kéthetente 90 percben két szakember vezetésével történik.

Mediáció

A mediáció egy konfliktuskezelési módszer. Akkor kerülhet rá sor, ha a felek önállóan már nem képesek megegyezni egymással. Ilyenkor egy (vagy kettő) pártatlan személy, a mediátor kerül bevonásra, hogy objektív hozzáállásával segítse a felek közötti kommunikációt.

A mediációban résztvevők szabják meg a szóba kerülő témákat, nekik kell megkeresni a lehetséges megoldást, de a beszélgetés folyamatát a mediátorok kontrollálják. Abban segítenek, hogy a problémák tisztázódjanak és mindketten elégedetten, győztes-győztes helyzetben álljanak fel a folyamat végén.

A mediáció időtartama általában másfél, két óra és legalább három alkalom javasolt.

A mediáció működhet, ha:

 • a felek számára a fennálló kapcsolat fontos és megoldást akarnak,
 • nincs hatalmi különbség a vitás felek között és önként vállalják mindketten,
 • a mediátort elfogadják és elfogulatlannak tekintik,
 • résztvevők képesek a problémák megoldására.

A párokat a válással kapcsolatos átmeneti élethelyzetben a zavarodottság, kudarc, bűntudat, düh és ambivalencia érzése árasztja el. Az érzelmi terhek megnehezítik a felnőttek döntéshozását a vagyon megosztásában és a gyermek elhelyezése kérdésében. Ha a felek nem tudnak megegyezni akkor a végső döntést a bíró hozza meg autoriter módon.

A családi mediáció ezen a ponton léphet be a bírósági eljárás megelőző, vagy akár bírósági per szüneteltetésével egybekötött kiegészítő elemeként, mint olyan folyamat, melynek során szerephez juthatnak a szorongások, félelmek, annak érdekében, hogy jobban érthetővé váljék a felek mögöttes érdeke, ellentétes látásmódja.

Különösen javasolt a mediáció a tönkrement, elrontott házasságok eseteiben, amikor már képtelenek segítség nélkül kommunikálni egymással, amikor már az indulatok és negatív érzelmek elhatalmasodtak. A magánéleti jogviták leggyakoribb ügycsoportja a válás indítása, a vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés körüli vitás ügyek mediátor szakértő segítségével történő rendezése.

Óvodai- iskolai szociális segítő munka

2018. szeptember 1-től kötelező feladat minden Család-és Gyermekjóléti Központban és a kerülethez tartozó oktatási-nevelési intézményekben.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja és feladata a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú
gyermekek, tanulók sikeres előmenetelének támogatása, egészségfejlesztése,
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való
közreműködés.

Ezen feladatok elvégzését a kollégák az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkával igyekeznek biztosítani. A szülő- és gyermek kliensek számára szolgálnak segítő beszélgetéssel, tanácsadással és szükség esetén továbbítják az esetet, ha az már a kompetenciahatáraikon, illetve feladatellátásukon túlmutat.

A szociális segítőt önként kereshetik fel a gyermekek, szülők, pedagógusok és más szakemberek.

Az óvodai és iskolai szociális segítő a következő feladatokat látja el a köznevelési intézményben:

 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, a szociális ellátórendszerről
 • Közreműködés és segítségnyújtás ügyintézésben
 • Egyéni tanácsadás, konzultáció tanulók, szülők, pedagógusok és más szakemberek részére
 • Közösségi programok szervezésében való részvétel
 • Csoportfoglalkozások szervezése
 • Gyermekvédelmi feladatok ellátása
 • Jelzőrendszer működésének segítése
 • Közvetítés konfliktusos helyzetekben

A bölcsődei- óvodai- iskolai szociális segítő munkát a következő kollégák látják el:

 • Papp Etelka
  • Egyetemi Katolikus Gimnázium, BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum, Toldy Gimnázium, Budavári Általános Iskola
 • Kiss Julianna
  • Szilágyi Gimnázium, Kosztolányi Gimnázium, Lisznyai Általános Iskola, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
 • Simon-Mazula Diana
  • Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium, Tandem Gimnázium, Petőfi Gimnázium, Batthyány Általános Iskola
 • Kiss Georgina
  • Iskola u. Bölcsőde, Iskola u. Óvoda, Tigris u. Bölcsőde, Tigris u. Óvoda, Dísz tér Óvoda
 • Csizmadia Valéria
  • Lovas u. Bölcsőde, Lovas u. Óvoda, Nyárs u. Óvoda, Mészáros u. Óvoda, Toldy u. Óvoda

A gyermekvédelmi jelzőrendszer

1. A jelzőrendszer a gyerekek, családok szociális helyzetéről, problémáiról szóló folyamatos információáramlás.

2. A segítségnyújtás érdekében szervezetek, intézmények és magánszemélyek között fenntartott kapcsolat.

A jelzőrendszer célja

1. A problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése és megoldása.

2. A már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásainak feloldása. 

Jogszabályi háttér

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Jelzőrendszeri tagok:

 • egészségügyi szolgáltatók (védőnői szolgálat, a háziorvos, házi gyermekorvos)
 • személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti    központ)
 • köznevelési intézmények (óvoda, iskola)
 • rendőrség
 • ügyészség
 • bíróság
 • pártfogó felügyelői szolgálat
 • áldozatsegítést ellátó szervezetek
 • menekülteket befogadó állomás
 • egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek
 • munkaügyi hatóság
 • javítóintézet
 • gyermekjogi képviselő
 • fővárosi, megyei kormányhivatal
 • állampolgárok

A felsorolt intézmények és személyek kötelesek:

 • jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
 • hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
 • ha közvetlen környezetében észleli, hogy egy gyermek, felnőtt vagy család segítségre szorul.
 • ha Önben felmerül a GYANÚ hogy a gyermek testi, lelki, erkölcsi, értelmi vagy érzelmi veszélynek van kitéve.

A jelzés megtételének módja

 • Szóban- telefonon (utólag írásban meg kell küldeni)
 • Személyesen
 • Írásban (levél, e-mail)

Krízis esetén, munkaidőn kívül I. kerületi lakosok számára tájékoztatást, információt nyújtunk:

Ügyfélfogadási idő
Hétfő09:00 – 17:00
Kedd13:00 – 17:00
Szerda13:00 – 17:00
Csütörtök09:00 – 17:00
Péntek09:00 – 13:00

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

Család és Gyermekjóléti Központ

Üdvözöljük a Közösségi Ellátásban, ahol hosszú távú személyre szabott gondozás keretében otthonában vagy lakókörnyezetében biztosítunk számos szolgáltatást ügyfeleink számára.

Szolgáltatásaink magukban foglalják az egyéni problémák kezelését, tanácsadást, készségfejlesztést, segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában és a képességek fejlesztésében annak érdekében, hogy az egyének önállósága és mentális egészsége fennmaradhasson.

Emellett folyamatosan figyelemmel kísérjük az ügyfeleink állapotát és szorosan együttműködünk háziorvosokkal és kezelőorvosokkal a legjobb eredmények elérése érdekében.

Célunk a pszichoszociális rehabilitáció és a mentális gondozás, amelyek segítenek az egyén szociális és mentális egészségének megőrzésében és fejlesztésében.

Emellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy segítsünk az érdeklődőknek munkához jutni és támogatjuk a szabadidős tevékenységeket, valamint olyan csoportok létrehozását, amelyek segítik az önsegítést és a társadalmi támogatást.

Fontos kiemelni, hogy szolgáltatásunk önkéntes, térítésmentes, az igénylés egyszerű, az ellátás iránti kérelmeket szóban vagy írásban lehet benyújtani. A szolgáltatás igénybevételéhez pszichiátriai szakvélemény szükséges a betegség fennállásáról, igény esetén a beszerzésében segítünk.

Ami minket különlegessé tesz, az a széles körű segítség, amelyet nyújtunk az önálló életvitel fenntartásában és a meglévő képességek fejlesztésében.

Szeretettel várjuk mindazokat az I. kerületben élő, felnőtt korú jelentkezőket, akiknek szükségük van segítségre és támogatásra a pszichiátriai ellátás terén, hogy segíthessük őket az otthoni környezetükben történő fejlődésben és a jobb életminőség elérésében.

Tevékenységek

 • problémaelemzés, probléma-megoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések
 • készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.
 • pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése (klubdélután, kirándulás, stb..) tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybe vételéről, ügyintézésben való segítség.

Kapcsolat

Ügyfélfogadási idő
Hétfő09:00 – 17:00
Kedd13:00 – 17:00
Szerda13:00 – 17:00
Csütörtök09:00 – 17:00
Péntek09:00 – 13:00
Pszichológusok
Melegh Márta

pszichológus

 Sulyok Róza

pszichológus